برگزاری سمینار آموزشی در کارخانه فولاد تاراز

برگزاری سمینار آموزشی در کارخانه فولاد تاراز

 

برگزاری سمینار آموزشی یک روزه تئوری با رویکرد آشنایی با تجهیزات هوای فشرده و کمپرسور های اسکرو طی  همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ، در کارخانه ی فولاد تاراز واقع در شهرکرد