کلاس آموزشی فوق با حضور پرسنل واحد نت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید

کلاس آموزشی فوق با حضور پرسنل واحد نت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید . در جلسه ی اول مباحث ریشه ای و پایه ای هوای فشرده مورد بحث قرار گرفت . همچنین طریقه ی ظرفیت سنجی هوای تولیدی ، هوای مصرفی ، چیدمان کمپرسورخانه ، سیستم تهویه کمپرسورخانه و استانداردهای لوله کشی مورد بررسی قرار گرفت .