برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با عملکرد کمپرسورهای اسکرو و درایر های تبریدی در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با عملکرد کمپرسورهای اسکرو و درایر های تبریدی در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

طبق توافق با مرکز آموزش و تحقیقات ایران مقرر گردید که ماهانه یک دوره ی آموزشی در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران برگزار گردد. در پایان دوره به کسانیکه موفق به کسب نمره ی قبولی شوند ، مدرک معتبر پایان دوره از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعطاء می گردد .